Nieuws

Wordt stortplaats dure erfenis?

11 december 2019
De stortplaats Wijster wordt in 2033 gesloten en vanaf dan is de provincie verantwoordelijk voor de nazorg. Door Attero is een fonds ingesteld waaruit die zorg in de toekomst betaald zou moeten kunnen worden.

Commissielid Ton Voerman maakt zich zorgen over de lage rendementen die de afgelopen periode zijn behaald waardoor het fonds wel eens tekort zou kunnen komen. Het college onderkent de situatie en zal de opbouw van het fonds nauwkeurig in de gaten te houden. Ton Voerman stelde “en dat gaan wij ook doen”.

Gewasbeschermingsmiddelen

4 december 2019
In de discussie over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij onder meer de lelieteelt, stelde commissielid Ton Voerman vast dat de partijen zich hebben ingegraven. Met alle negatieve effecten van dien.
Ton stelde ook vast dat de onderzoeken nog niet volledig zijn en wees erop dat de sector wil verduurzamen. Ton riep op om objectieve informatie en een actievere rol van de provincie.

Begroting en zorgelijke trends

13 november 2019
De begroting zelf was op orde en de fractie ging met het voordeel van de twijfel akkoord. Wel wees de fractie op de komende trends in de Drentse samenleving. Die trends van het Trendbureau Drenthe geven aan dat de groepen jongeren, beroepsbevolking en huishoudens krimpen. Terwijl de groep ouderen stijgt. En deze ontwikkelingen, zo citeerde fractievoorzitter Frank Duut de conclusies van het bureau, gaan invloed hebben op de leefbaarheid, woningmarkt, economie en voorzieningenniveau in Drenthe. Omdat het College van Gedeputeerde Staten (GS) nauwelijks aandacht had voor deze trends, was het oordeel van de fractie over de beleidsvoornemens van GS daarom “karig”. Het College van GS gaf hierop aan dat er in het voorjaar wel inhoudelijk beleid op de punten van OpDrenthe komt.

Zorgen over begroting

30 oktober 2019
Waarderende woorden van commissielid Ton Voerman over de sluitende begroting. Maar ook zorgen over de aanpak van de PAS en PFAS, de inhuur van externe krachten, de asbestverwijdering en de planning van de verdubbeling van de N34 en de reconstructie van de rotonde Gieten.

Voordeel voor circulaire economie

30 oktober 2019
Hergebruik van grondstoffen in de economie is relatief duur en verkeert nog in een pril stadium in Drenthe. Toch, zo betoogde commissielid Ton Voerman, verdient het het voordeel van de twijfel.
Dit vanwege de eerste successen met onder meer de nieuwbouw van woningen. Daarom stemde de fractie in met subsidie voor de circulaire economie.

Klimaatmaatregelen overbodig

9 oktober 2019
Als je in Europa omgeven wordt door aardgas en kernenergie; 
als de uitstoot van schadelijke stoffen in de ons omringende landen vele malen hoger is; 
als maatregelen gedwongen aan burgers kunnen worden opgelegd  en als ons land op alle fronten al jarenlang de goede kant op gaat, dan is dit klimaatakkoord volledig overbodig. 
Dat zei fractievoorzitter Frank Duut over het klimaatakkoord en de Drentse energieplannen. Vooral het feit dat het Rijk maatregelen dwingend kan opleggen , was voor de fractie aanleiding om tegen de plannen te stemmen.

Fractie kritisch over klimaat- en energietransitie

19 september 2019
“Als je in het nationale klimaatakkoord opschrijft dat het Rijk de provincie kan dwingen”, dan houdt het Rijk er rekening dat zoiets nodig zal zijn”, aldus fractievoorzitter Frank Duut over het nationale klimaatakkoord en energietransities in Drenthe. Frank refereerde in dit verband aan de windmolens in de veenkoloniën waar de bevolking en lagere overheden niets te zeggen hadden. Frank vreest voor een herhaling als er meer windmolens en zonneparken in Drenthe moeiten komen. Frank: “Wij willen dat eindelijk de bewoners het laatste woord krijgen”.